Начална страница Начална страница

Mektovi
binimetinib

Листовка: информация за пациента


Mektovi 15 mg филмирани таблетки

биниметиниб (binimetinib)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Mektovi и какво съдържа опаковката

Mektovi филмирани таблетки са жълти до тъмножълти, двойноизпъкнали, овални, филмирани таблетки без делителна черта, с вдлъбнато релефно означение „A“ от едната страна и „15“ от

другата.


Mektovi се предлага в опаковки по 84 таблетки (7 блистера по 12 таблетки) или 168 таблетки

(14 блистера по 12 таблетки).

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба

PIERRE FABRE MEDICAMENT

Les Cauquillous 81500 Lavaur

Франция


Производител

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Site Progipharm, rue du Lycée 45500 GIEN

Франция


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .