Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Siklos
hydroxycarbamide

Листовка: информация за потребителя


Siklos 100 mg филмирана таблетка Siklos 1 000 mg филмирана таблетка хидроксикарбамид (hydroxycarbamide)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Как изглежда Siklos и какво съдържа опаковката


Филмираните таблетки Siklos 100 mg са почти бели таблетки с продълговата форма с делителна черта от двете страни. Таблетката може да се раздели на равни половини.

На всяка половина на таблетката има изпъкнало релефно означение „H“ от едната страна. Siklos 100 mg се доставя в пластмасови бутилки, съдържащи 60, 90 или 120 таблетки


Филмираните таблетки Siklos 1 000 mg са почти бели, с форма на капсула таблетки, с по три делителни черти oт двете страни. Таблетката може да бъде разделена на четири равни части. Върху всяка четвъртина на таблетката има изпъкнало релефно означение „Т“ от едната страна. Siklos 1 000 mg се доставя в бутилки, съдържащи 30 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris

Франция


Производител

Delpharm Lille

Parc d’Activités Roubaix-Est 22 rue de Toufflers

CS 50070

59452 Lys-lez-Lannoy Франция


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба :


België/Belgique/Belgien

Addmedica

Tel : +32-(0)2-808 2973

Lietuva

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Prancūzija Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


България

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Франция Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Luxembourg/Luxemburg

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris/Parijs

France/Frankreich/Frankrijk Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


Česká republika

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Francie

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Magyarország

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Párizs - Franciaország Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


Danmark

Øresund Pharma ApS Dronningens Tværgade 9

1302 København K

Danmark

Tel : +45 53 63 39 16

Malta

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Pariġi - Franza

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Deutschland

Addmedica

Tel : +49-3222-186 3158

Nederland

Addmedica

Tel : +31-(0)20-208 2161


Eesti

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Pariis - Prantsusmaa Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Norge

Øresund Pharma ApS Dronningens Tværgade 9

1302 København K

Danmark

Tel : +45 53 63 39 16


Ελλάδα

DEMO ABEE

Τηλ : +30 210 81 61 802

Österreich

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Frankreich Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


España

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. Tel : +34 91 375 62 30

Polska

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paryż - Francja

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


France

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


Hrvatska

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Pariz

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Portugal

Laboratórios Farmacêuticos ROVI, S.A. Tel : +351 213 105 610


România

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Franţa

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


Ireland

Addmedica

Tel : +353-(0)1-903 8043

Slovenija

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Pariz - Francija

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


Ísland

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Frakkland Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Slovenská republika

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paríž - Francúzsko Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Italia

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Parigi - Francia

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Suomi/Finland

Øresund Pharma ApS Dronningens Tvaergade 9

1302 Kööpenhamina K Tanska

Tel : +45 53 63 39 16


Κύπρος

The Star Medicines Importers Co Ltd Τηλ : +357 25 37 1056

Sverige

Øresund Pharma ApS Dronningens Tvaergade 9

1302 Köpenhamn K Danmark

Tel : +45 53 63 39 16


Latvija

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Francija

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

United Kingdom (Northern Ireland)

Addmedica

Tel : +44-(0)203-695 9305


Дата на последно преразглеждане на листовката ММ/ГГГГ.


Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата . Там са посочени и връзки към други уебсайтове, където може да намерите информация за редки заболявания и лечения.