Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Tavneos
avacopan

Листовка: Информация за пациента


Tavneos 10 mg твърди капсули

авакопан (avacopan)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Tavneos и какво съдържа опаковката


Твърдите капсули Tavneos имат жълто тяло и светлооранжево капаче с надпис „CCX168“,

отпечатан с черно мастило.

Капсулите са с дължина 22 mm и диаметър 8 mm.

Капсулите са опаковани в пластмасови бутилки със защитена от деца капачка.


Tavneos се предлага в опаковки, съдържащи 30 или 180 твърди капсули. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара. Притежател на разрешението за употреба

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

100–101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris la Défense Cedex

Франция


Производител


Vifor France

100–101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Франция


OM Pharma S.A.

R. da Indústria, 2 Quinta Grande Amadora, 2610-088 Португалия


image

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата . Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.


Подробна информация за това лекарство може да се намери също и на следния URL адрес:

https://www.tavneos-patient.eu.