Начална страница Начална страница

Ambirix
hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed)

Листовка: информация за потребителя


Ambirix инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Адсорбирана ваксина срещу хепатит А (инактивирана) и хепатит В (рДНК) (Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed))


Прочетете внимателно цялата листовка преди Вие/Вашето дете да започнете приложението на тази ваксина, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Много редки (могат да се проявят при до 1 на 10 000 дози ваксина) :


Моля, обърнете се към Вашия лекар, ако при Вас се появят подобни нежелани реакции.


Нежеланите реакции, които настъпват по време на обичайната употреба на Ambirix са следните:Как изглежда Ambirix и какво съдържа опаковката


Инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка.

Ambirix е бяла, млекоподобна течност в стъклена предварително напълнена спринцовка от 1 ml. Ambirix се предлага в опаковки по 1 и 10 предварително напълнени спринцовки (със или без

игли) и в опаковки по 50 предварително напълнени спринцовки без игли.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител


GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Белгия


За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA/NV Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel. +370 80000334


България

GlaxoSmithKline Biologicals SA

Тел.: +359 80018205

Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA/NV Tél/Tel: + 32 10 85 52 00


Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel.: +36 80088309


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +356 80065004


Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)33 2081100


Eesti

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +372 8002640

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00


Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E. Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH. Tel: + 43 1 970 75-0

at.info@gsk.com


España GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 900 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (22) 576 9000


France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com


Hrvatska

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel.: +385 800787089

Portugal

Smith Kline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com


România

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +40 800672524

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +386 80688869


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +421 800500589


Italia

GlaxoSmithKline S.p.A. Tel:+ 39 (0)45 77411 11

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30


Κύπρος

GlaxoSmithKline Biologicals SA

Τηλ: +357 80070017

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +371 80205045

United Kingdom(Northern Ireland) GlaxoSmithKline Biologicals SA Tel: +44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: По време на съхранение могат да се наблюдават фина бяла утайка и бистра, безцветна

надутаечна течност.


Ваксината трябва да се ресуспендира преди употреба. След като се ресуспендира ваксината ще изглежда еднородна, мътна, бяла на вид.


Ресуспендиране на ваксината, за получаване на еднородна, мътна, бяла суспензия


Ваксината трябва да се ресуспендира следвайки стъпките по-долу.

    1. Дръжте спринцовката с върха нагоре, стискайки я в юмрука си.

    2. Разклатете спринцовката като я обръщате нагоре и надолу.

    3. Повторете това действие енергично най-малко за 15 секунди.

    4. Разгледайте внимателно ваксината отново:

а) Ако ваксината изглежда като еднородна, мътна, бяла суспензия, тя е готова за употреба- не трябва да е бистра на вид.

б) Ако ваксината все още не изглежда като еднородна, мътна, бяла суспензия –

обръщайте я отново надолу и нагоре най-малко още 15 секунди – след това разгледайте внимателно отново.


Преди употреба ваксината трябва да се провери визуално за наличието на чужди частици и/или промени във външния вид. В случай, че забележите някоя от тези промени, не използвайте ваксината.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.