Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Crysvita
burosumab

Листовка: информация за потребителя


CRYSVITA 10 mg инжекционен разтвор CRYSVITA 20 mg инжекционен разтвор CRYSVITA 30 mg инжекционен разтвор


бурозумаб (burosumab)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемазасъобщаване, посоченавПриложениеV. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 1. Как да съхранявате CRYSVITA


  Съхранявайте CRYSVITA на място, недостъпно за деца.

  Не използвайте CRYSVITA след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета.

  Да се съхранява в хладилник (2°C до 8°C). Да не се замразява.

  Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина. Не използвайте CRYSVITA, ако съдържа видими частици.

  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

  Ако сами инжектирате лекарството, вижте в стъпка 5 от „Указания за употреба“ в края на листовката за указания как да изхвърляте неизползваните лекарства и материали.

  Ако имате въпроси за това как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате, попитайте Вашия медицински специалист или фармацевт.


 2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа CRYSVITA

Активното вещество е бурозумаб. Всеки флакон съдържа 10, 20 или 30 mg бурозумаб. Другите съставки са L-хистидин, D-сорбитол (E420), полисорбат 80, L-метионин, хлороводородна киселина 10%, и вода за инжекции. (Вижте „CRYSVITA съдържа сорбитол“ в точка 2 за повече информация).


Как изглежда CRYSVITA и какво съдържа опаковката

CRYSVITA се предлага като бистър до слабо опалесцентен, безцветен до бледожълтeникав/кафеникав инжекционен разтвор в малък стъклен флакон. Всяка опаковка съдържа 1 флакон.


Притежател на разрешението за употреба

Kyowa Kirin Holdings B.V. Bloemlaan 2

2132NP Hoofddorp Нидерландия medinfo@kyowakirin.com


Производител

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH Hildebrandstr. 10-12

37081 Göttingen

Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката.


Това лекарство е разрешено за употреба по т. нар. схема "разрешаване под условие". Това означава, че за лекарството се очакват допълнителни данни.


Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за лекарството поне веднъж годишно и тази листовка съответно ще се актуализира.


. Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА


Прочетете внимателно тези Указания за употреба преди да използвате CRYSVITA:


Не докосвайте самата игла или края спринцовката, към който се прикрепва иглата.


Стъпка 3. Подгответе мястото на инжектиране


image

Инжекцията трябва да се направи в мастната тъкан непосредствено под кожата. Трябва да изберете място за инжекцията. Ако сами си прилагате инжекцията, подходящи места са:


Ако поставяте повече от една инжекция, използвайте различно място за всяка инжекция. Почистете всяко място на инжектиране с нов тампон, напоен със спирт и оставете кожата да изсъхне.


CRYSVITA трябва да се инжектира, когато кожата е чиста и суха.


Стъпка 4. Инжектирайте CRYSVITA


image

Отстранете капачката на малката игла, като я издърпате.


Защипете кожата здраво между палеца и пръстите си, така че захванатият участък да е с ширина около 5 cm.


Хванете спринцовката между палеца и показалеца на доминантната Ви ръка.

Иглата трябва да се въведе в кожата под ъгъл 45° или 90°.

Вашият медицински специалист ще Ви покаже какъв ъгъл да използвате.


image


image

С бързо, рязко движение вкарайте иглата в захванатата кожа. Не натискайте буталото, когато вкарвате иглата.


image

Когато иглата е вкарана, не я мърдайте. Продължавайте да държите захванатата кожа.

Бавно, за не повече от 30 секунди, натиснете буталото в спринцовката, докато спринцовката се изпразни.


image

След като сте приложили цялата доза, внимателно издърпайте спринцовката, за да я извадите.


Пуснете захванатата кожа.

Натиснете мястото на инжектиране с памук или марлен тампон за няколко секунди, за да спре кървенето. Ако е необходимо, поставете лейкопласт.


Не търкайте мястото на инжектиране.


За да избегнете нараняване, не поставяйте обратно капачката върху малката игла. Поставете непокритата с капачка игла в контейнера за изхвърляне на остри предмети.

Стъпка 5. След всяка инжекция


Поставете използваните игли и капачки, спринцовки и флакони в контейнера за изхвърляне на остри предмети.

Не изхвърляйте игли, спринцовки или флакони с домашните отпадъци.

Не запазвайте флакони с остатъчно лекарство за бъдеща употреба и не ги преотстъпвайте на други хора.


Когато Вашият контейнер за остри предмети е почти пълен, трябва да следвате местните насоки, за да поискате друг контейнер, и да го изхвърлите по правилен начин.


Напомняне: Ако поставяте повече от една инжекция, повторете стъпки 2-5 за всяка инжекция. Използвайте нови материали за всяка инжекция.


Отбележете датата на инжекцията и всички области, в които сте инжектирали, за да използвате други места за следващата инжекция.


Видеоклип, показващ как да приготвите и направите инжекцията, е наличен на следния линк: www.myinject.eu