Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Celsentri
maraviroc

Листовка: информация за потребителя


CELSENTRI 20 mg/ml перорален разтвор

маравирок (maraviroc)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.


Какво съдържа тази листовка


 1. Какво представлява CELSENTRI и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете CELSENTRI

 3. Как да приемате CELSENTRI

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате CELSENTRI

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява CELSENTRI и за какво се използва


  CELSENTRI съдържа лекарство, наречено маравирок. Маравирок принадлежи към група лекарства, наречени CCR5 антагонисти. CELSENTRI действа като блокира рецептор, наречен CCR5, който ХИВ използва, за да навлезе и зарази кръвните клетки.


  CELSENTRI се използва за лечение на човешки имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ-1) при възрастни, юноши и деца на и над 2-годишна възраст и с телесно тегло най-малко 10 kg.


  CELSENTRI трябва да се приема в комбинация с други лекарства, които също се използват за лечение на ХИВ инфекция. Всички тези лекарства се наричат лекарства против ХИВ или антиретровирусни лекарства.


  CELSENTRI, като част от комбинирана терапия, намалява количеството на вируса във Вашия организъм и го поддържа на ниско ниво. Това помага на организма да повиши броя на CD4 клетките в кръвта. CD4 клетките са вид бели кръвни клетки, които са важни за подпомагане на организма в борбата с инфекцията.


 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете CELSENTRI


  Не приемайте CELSENTRI

  • ако Вие (или Вашето дете, ако то се лекува) сте алергични към маравирок или към някоя от останалите съставки на CELSENTRI (изброени в точка 6).


   Консултирайте се с Вашия лекар, ако мислите, че това се отнася за Вас или Вашето дете.

   Предупреждения и предпазни мерки


   Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете CELSENTRI.


   Вашият лекар трябва да вземе кръвни проби, за да провери дали CELSENTRI е подходящо лечение за Вас (или Вашето дете, ако то се лекува).


   Някои хора, приемащи CELSENTRI развиват сериозни алергични реакции или кожни реакции

   (вижте също „Сериозни нежелани реакции” в точка 4).


   Преди приемането на това лекарство се убедете, че Вашият лекар знае, ако Вие (или Вашето дете) имате или в миналото сте имали някое от изброените по-долу:

  • чернодробни проблеми, включително хроничен хепатит В или С. Само ограничен брой пациенти с чернодробни проблеми са приемали CELSENTRI. Може да е необходимо внимателно наблюдение на функцията на черния Ви дроб. (Вижте също „Чернодробни проблеми” в точка 4).

  • ниско кръвно налягане, включително замайване при бързо изправяне или сядане от легнало положение, или ако приемате някакво лекарство за понижаване на кръвното налягане. Това се дължи на рязко спадане на кръвното налягане и ако се случи, легнете, докато Вие (или Вашето дете) се почувствате по-добре. Когато ставате, правете това възможно най-бавно.

  • туберкулоза (TB) или сериозни гъбични инфекции. CELSENTRI може потенциално да повиши Вашия риск от развитие на инфекции.

  • проблеми с бъбреците. Това е особено важно, ако приемате съшо и някои други лекарства

   (вижте „Други лекарства и CELSENTRI” по-надолу в точка 2).

  • проблеми със сърцето или кръвоносните съдове. Само ограничен брой пациенти със сериозни проблеми със сърцето или кръвоносните съдове са приемали CELSENTRI.

   Уведомете Вашия лекар преди да започнете лечение, ако мислите, че нещо от изброеното се отнася за Вас (или Вашето дете).


   Състояния, за които трябва да следите

   Някои хора, приемащи лекарства за ХИВ инфекция, развиват други състояния, които могат да бъдат сериозни. Това включва:

   • симптоми на инфекции и възпаление

   • ставна болка, скованост и проблеми с костите.

    Необходимо е да знаете за важни признаци и симптоми, за които да следите, докато приемате

    CELSENTRI.

    Прочетете информацията „Други възможни нежелани реакции на комбинираната терапия за ХИВ” в точка 4 на тази листовка.


    Пазете другите хора

    ХИВ инфекцията се предава чрез сексуален контакт с човек, който е инфектиран, или чрез заразена кръв (например чрез използване на едни и същи игли за инжекция). Когато приемате

    това лекарство, Вие (или Вашето дете) все още може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от ефективното лечение.

    Обсъдете с Вашия лекар как да избегнете инфектиране на други хора.


    Пациенти в старческа възраст

    CELSENTRI е приеман само от ограничен брой хора на възраст на и над 65 години. Ако сте в тази възрастова група, обсъдете с Вашия лекар дали може да приемате CELSENTRI.


    Деца

    Употребата на CELSENTRI не е проучена при деца на възраст под 2 години или с телесно тегло под 10 kg. Затова CELSENTRI не се препоръчва при деца на възраст под 2 години или с телесно тегло под 10 kg.

    Други лекарства и CELSENTRI


    Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вие (или Вашето дете) приемате,

    наскоро сте приемали или е възможно да приемете някакви други лекарства.


    Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вие (или Вашето дете) започнете да приемате ново лекарство, докато приемате CELSENTRI.


    Лекарства, съдържащи жълт кантарион (Hypericum perforatum) е много вероятно да пречат на правилното действие на CELSENTRI. Не трябва да приемате такива лекарства, докато приемате CELSENTRI.


    Някои лекарства могат да променят количеството на CELSENTRI в организма, когато се приемат по едно и също време със CELSENTRI. Това включва:

  • други лекарства за лечение на ХИВ инфекция или инфекция с хепатит С (напр.

   атазанавир, кобицистат, дарунавир, ефавиренц, етравирин, фозампренавир, индинавир, лопинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир, боцепревир, телапревир)

  • антибиотици (кларитромицин, телитромицин, рифампицин, рифабутин)

  • противогъбични лекарства (кетоконазол, итраконазол, флуконазол)

  • антиконвулсанти (карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал).


   Информирайте Вашия лекар, ако Вие (или Вашето дете) приемате някое от тези лекарства. Това ще позволи на Вашия лекар да предпише правилната доза CELSENTRI.


   Бременност и кърмене


   Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате да имате дете:

   Обсъдете с Вашия лекар рисковете и ползите от приема на CELSENTRI.


   ХИВ-положителните жени не трябва да кърмят, тъй като ХИВ инфекцията може да се предаде на бебето чрез кърмата.

   Не е известно дали съставките на CELSENTRI могат също да преминат в кърмата. Ако кърмите

   или смятате да кърмите:

   Незабавно се консултирайте с Вашия лекар. Шофиране и работа с машини

   CELSENTRI може да предизвика замайване.

   Не шофирайте, не карайте колело и не работете с инструменти или машини, освен ако сте сигурни, че не сте засегнати.


   CELSENTRI съдържа натриев бензоат и натрий.


   CELSENTRI съдържа 1 mg натриев бензоат (Е211) във всеки ml.


   CELSENTRI съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на ml, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.


 3. Как да приемате CELSENTRI


Винаги приемайте или давайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Вашият лекар ще Ви посъветва дали е по-добре да приемате CELSENTRI перорален разтвор, ако Вие (или Вашето дете) не можете да поглъщате таблетки.

Каква доза да приемате


Възрастни

Препоръчителната доза CELSENTRI е или 150 mg (7,5 ml), или 300 mg (15 ml), или 600 mg (30 ml) два пъти дневно, в зависимост от другите лекарства, които приемате едновременно. Винаги вземайте дозата, препоръчана от Вашия лекар.


Хора с бъбречни проблеми

Ако имате проблем с бъбреците, Вашият лекар може да промени дозата.

Обърнете се към Вашия лекар, ако това се отнася за Вас.


Юноши и деца от 2-годишна възраст и с телесно тегло най-малко 10 kg

Вашият лекар ще прецени правилната доза CELSENTRI в зависимост от теглото и от другите лекарства, приемани едновременно.


Вижте схемата и указанията в края на тази точка за това как да измерите и да приемете (или да дадете) доза от лекарството.


CELSENTRI може да се приема със или без храна. CELSENTRI трябва винаги да се приема през устата.


CELSENTRI трябва да се приема в комбинация с други лекарства за лечение на ХИВ. Направете справка в Листовките на тези други лекарства за упътване как да ги приемате.


Ако сте приели или сте дали повече от необходимата доза CELSENTRI


Ако по невнимание сте приели или сте дали прекалено много CELSENTRI:

Веднага се свържете с Вашия лекар или най-близката болница. Ако сте пропуснали да приемете или да дадете CELSENTRI

Ако Вие (или Вашето дете) сте пропуснали доза CELSENTRI, приемете или дайте пропуснатата

доза, колкото се може по-бързо, и след това продължете със следващата доза в определеното за нея време.


Ако времето за следващата доза наближава, не приемайте и не давайте пропуснатата доза. Изчакайте за следващата доза в определеното за нея време.


Не вземайте и не давайте двойна доза, за да компенсирате пропусната доза. Ако Вие или Вашето дете сте спрели приема на CELSENTRI

Продължавайте да приемате CELSENTRI, докато Вашият лекар не Ви каже да спрете.


Приемът на Вашите лекарства по точното време всеки ден е важно, тъй като по този начин ХИВ инфекцията във Вашия организъм няма да се задълбочи. По тази причина, освен ако

Вашият лекар не Ви каже (или на Вашето дете) да спрете лечението, е важно да спазвате точния

прием на CELSENTRI, както е описано по-горе.


Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Как да измерите дозата и да приемете лекарството


image


За да измерите точно дозата, използвайте апликатора за перорални форми, наличен в опаковката.

 1. Свалете капачката на бутилката (A) и я запазете.

 2. Дръжте бутилката здраво. Поставете пластмасовия адаптор (B) в гърлото на бутилката,

  така че да влезе изцяло.

 3. Поставете апликатора (C) плътно в адаптора.

 4. Обърнете бутилката с дъното нагоре.

 5. Издърпайте буталото на апликатора (D), докато апликаторът се напълни с първата част от пълната доза.

 6. Обърнете бутилката в нормално изправено положение. Извадете апликатора от адаптора.

 7. Поставете апликатора в устата си (или в устата на Вашето дете) с върха, насочен към вътрешността на бузата. Натиснете бавно буталото на апликатора, за да осигурите време за преглъщане. Не натискайте много силно и не пръсквайте течността към задната част на гърлото, защото това може да доведе до задавяне.

 8. Повторете стъпки 3 до 7 по същия начин до приемане на цялата доза. Например, ако дозата е 15 ml, Ви е необходим един апликатор и половина за цялата доза лекарство.

 9. Свалете и измийте добре апликатора с чиста вода след като приключите с използването му.

Оставете го да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.

10.Затворете бутилката плътно с капачката, като оставите адаптора на място.


Изхвърлете неупотребвяваното количесто перорален разтвор 60 дни след първото отваряне на бутилката.

 1. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Кажете на Вашия лекар, ако забележите нещо необичайно относно Вашето здраве или здравето на Вашето дете.

  Сериозни нежелани реакции – незабавно потърсете лекарска помощ Сериозни алергични или кожни реакции

  Някои хора, приемащи CELSENTRI развиват тежки и животозастрашаващи кожни реакции и

  алергични реакции. Те са редки и може да засегнат до 1 на 1 000 пациенти, приемащи

  CELSENTRI.

  Ако получите някой от следните симптоми, докато приемате CELSENTRI:

  • подуване на лицето, устните или езика

  • затруднено дишане

  • обширен кожен обрив

  • треска (висока температура)

  • мехури и лющеща се кожа, особено около устата, носа, очите и половите органи.

   Незабавно потърсете лекарска помощ, ако получите тези симптоми. Спрете приема на

   CELSENTRI.


   Чернодробни проблеми

   Те са редки и може да засегнат до 1 на 1 000 пациенти, приемащи CELSENTRI.

   Признаците включват:

   • загуба на апетит

   • гадене или повръщане

   • пожълтяване на кожата или очите

   • кожен обрив или сърбеж

   • чувство на тежка умора

   • болка или чувствителност в стомаха

   • потъмняване на урината

   • сънливост и обърканост

   • треска (висока температура).

    Незабавно се свържете с лекар, ако получите тези симптоми. Спрете приема на

    CELSENTRI.

    Други нежелани реакции Чести нежелани реакции

    Те може да засегнат 1 до 10 на 100 пациенти:

   • диария, гадене, болка в стомаха, газове (флатуленция)

   • загуба на апетит

   • главоболие, проблеми със съня, депресия

   • обрив (вижте също „Сериозни алергични или кожни реакции” по-нагоре в точка 4)

   • чувство на слабост или липса на енергия, анемия (вижда се в резултатите от кръвни изследвания)

   • повишени нива на чернодробни ензими (вижда се в резултатите от кръвни изследвания), които могат да бъдат признак на чернодробни проблеми (вижте също „Чернодробни проблеми” по-нагоре в точка 4).


    Нечести нежелани реакции

    Те може да засегнат до 1 на 100 пациенти:

   • белодробна инфекция

   • гъбична инфекция на хранопровода (езофагус)

   • припадъци (гърчове)

   • виене на свят, прилошаване или замайване при изправяне

   • бъбречна недостатъчност, белтък в урината

   • повишаване на вещество, известно като CPK (вижда се в резултатите от кръвни изследвания), което е признак за възпаление или увреждане на мускулите.


    Редки нежелани реакции

    Те може да засегнат до 1 на 1 000 пациенти:

   • болка в гърдите (причинена от намален приток на кръв към сърцето)

   • намаление на размерите на мускулите

   • някои видове рак, например рак на хранопровода (езофагус) и рак на жлъчните пътища

   • понижаване на броя на кръвните клетки (вижда се в резултатите от кръвни изследвания)


    Други възможни нежелани реакции на комбинираната терапия за ХИВ

    Хората, приемащи комбинирана терапия за ХИВ може да получат други нежелани реакции.


    Симптоми на инфекция и възпаление

    Хората с напреднала ХИВ инфекция (СПИН) имат слаба имунна система и при тях вероятността за развитие на сериозни инфекции (oпортюнистични инфекции) е по-голяма. При започване на лечение, имунната система става по-силна и организмът започва да се бори с инфекциите.


    Симптоми на инфекция и възпаление могат да се развият, вследствие на:

  • стари скрити инфекции, които се развиват отново, тъй като организмът се бори с тях

  • атакуване на здрави тъкани на тялото от имунната система (автоимунни нарушения).


  Симптомите на автоимунни нарушения може да се развият много месеци след започване на приема на лекарство за лечение на ХИВ инфекцията. Симптомите могат да включват:

  • мускулна слабост

  • слабост, започваща в ръцете и краката и разпространяваща се по цялото тяло

  • сърцебиене (палпитации) или тремор

  • хиперактивност (прекомерно безпокойство и движение).

  Ако получите някакви симптоми на инфекция или ако забележите някой от симптомите, изброени по-горе:

  Незабавно уведомете Вашия лекар. Не приемайте други лекарства за инфекцията, без Вашият лекар да Ви е посъветвал за това.


  Ставна болка, скованост и проблеми с костите

  При някои хора на комбинирана терапия за ХИВ се развива състояние, наречено остеонекроза.

  При това състояние част от костната тъкан умира поради намаляване на кръвоснабдяването на костта.

  Не е известно колко често срещано е това състояние. Вероятността да го развиете е по-голяма:

  • ако сте били на комбинирана терапия за продължителен период от време

  • ако приемате също противовъзпалителни лекарства, наречени кортикостероиди

  • ако консумирате алкохол

  • ако имунната Ви система е много слаба

  • ако сте с наднормено тегло.


   Признаци на остеонекроза са:

  • скованост на ставите

  • болка (особено в бедрата, коляното или рамото)

  • затруднено движение.


  Ако забележите някой от тези симптоми:

  Уведомете Вашия лекар.

  Съобщаване на нежелани реакции

  image

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 2. Как да съхранявате CELSENTRI


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте CELSENTRI след срока на годност, отбелязан върху етикета на бутилката и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Съхранявайте пероралния разтвор под 30°C.

  Изхвърлете 60 дни след първото отваряне. Напишете датата, след която пероралният разтвор не трябва да се използва на предвиденото за това място върху картонената кутия. Датата трябва да се напише веднага след отварянето на бутилката за първи път.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 3. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа CELSENTRI


Как изглежда CELSENTRI и какво съдържа опаковката


CELSENTRI перорален разтвор се доставя в картонена опаковка, съдържаща бутилка от полиетилен с висока плътност с капачка, защитена от деца. Разтворът е безцветен с аромат на ягода. Бутилката съдържа 230 ml разтвор на маравирок (20 mg/ml). В опаковката са включени апликатор за перорални форми и адаптор за бутилката, които трябва да се поставят на бутилката преди употреба.


Притежател на разрешението за употреба


ViiV Healthcare BV, Van Asch van Wijckstraat 55H, 3811 LP Amersfoort, Нидерландия.


Производител


Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, B 1930 Zaventem, Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien ViiV Healthcare srl/bv Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Lietuva

ViiV Healthcare BV Tel: +370 80000334


България

ViiV Healthcare BV

Teл.: +359 80018205

Luxembourg/Luxemburg ViiV Healthcare srl/bv Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00


Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország ViiV Healthcare BV Tel.: +36 80088309


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

ViiV Healthcare BV Tel: +356 80065004


Deutschland

ViiV Healthcare GmbH Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland

ViiV Healthcare BV Tel: + 31 (0)33 2081199


Eesti

ViiV Healthcare BV Tel: +372 8002640

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00


Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com


España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

Tel: +34 900 923 501

es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000


France

ViiV Healthcare SAS Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA. Tel: + 351 21 094 08 01

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com


Hrvatska

ViiV Healthcare BV Tel: +385 800787089

România

ViiV Healthcare BV Tel: +40 800672524


Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

ViiV Healthcare BV Tel: +386 80688869

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika ViiV Healthcare BV Tel: +421 800500589


Italia

ViiV Healthcare S.r.l. Tel: + 39 (0)45 7741600

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com


Κύπρος

ViiV Healthcare BV

Τηλ: +357 80070017

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

ViiV Healthcare BV Tel: +371 80205045

United Kingdom (Northern Ireland)

ViiV Healthcare BV Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}



Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .