Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Xeloda
capecitabine

ЦЕНИ

Film-coated tablet 150 mg 60 in blister

На едро: 52,97 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 500 mg 120 in blister

На едро: 358,20 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Xeloda 150 mg филмирани таблетки Xeloda 500 mg филмирани таблетки капецитабин (capecitabine)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Xeloda и какво съдържа опаковката

Xeloda 150 mg филмиранитаблетки

Светло оранжева филмирана таблетка, двойно изпъкнала, с елипсовидна форма, с надпис “150” от едната страна и “Xeloda” от другата.


Всяко опаковка съдържа 60 филмирани таблетки (6 блистера по 10 таблетки).


Xeloda 500 mg филмиранитаблетки

Оранжева филмирана таблетка, двойно изпъкнала, с елипсовидна форма, с надпис “500” от едната страна и “Xeloda” от другата.


Всяка опаковка съдържа 120 филмирани таблетки (12 блистера по 10 таблетки).


Притежател на разрешението за употреба

Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Германия


Производител Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Германия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799


България

Рош България ЕООД Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)


Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 1 279 4500


Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050


Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00


Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739


España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88


France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00


Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01


Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o. Tel: +386 - 1 360 26 00


Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf Simi: +354 540 8000

Slovenská republika Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201


Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500


Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200


Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 – 6 7 039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +44 (0) 1707 366000


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}image

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .