Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Tremfya
guselkumab

Листовка: информация за потребителя


Tremfya 100 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

гуселкумаб (guselkumab)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

захароза и вода за инжекции.


Как изглежда Tremfya и какво съдържа опаковката

Tremfya е бистър, безцветен до светложълт инжекционен разтвор (инжекция). Той е наличен в опаковки, съдържащи една предварително напълнена писалка, и в групови опаковки, състоящи се от 2 картонени опаковки, съдържащи по 1 предварително напълнена писалка. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Белгия


Производител Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 2333CB Leiden Нидерландия


За информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com


Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Tel.: +420 227 012 227

Magyarország Janssen-Cilag Kft. Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com


Danmark

Janssen-Cilag A/S Tlf: +45 45 94 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD. Tel: +356 2397 6000


Deutschland

Janssen-Cilag GmbH Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V. Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com


Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com


Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Tel: +43 1 610 300


España

Janssen-Cilag, S.A. Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 237 60 00


France

Janssen-Cilag

Tél: +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Tel: +351 214 368 600


Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL Tel: +40 21 207 1800


Ireland

Janssen Sciences Ireland UC Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com


Ísland

Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika Johnson & Johnson, s.r.o. Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777/+39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com


Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB Tel: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com


Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC Tel: +44 1 494 567 444


Дата на последно преразглеждане на листовката


Указания за употреба Tremfya

image

Предварително напълнена писалка


ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА


Важно

Ако Вашият лекар реши, че Вие или човекът, който се грижи за Вас, можете да поставяте инжекциите с Tremfya вкъщи, преди да се опитате да инжектирате, Вие трябва да преминете обучение за правилния начин на приготвяне и инжектиране на Tremfya с използване на предварително напълнената писалка.

Моля прочетете тези указания за употреба, преди да използвате Tremfya предварително напълнена писалка и всеки път, когато получите нова предварително напълнена писалка. Може

да има нова информация. Това указание за употреба не замества разговора с Вашия лекар

относно Вашето заболяване или лечението Ви.

image

Моля, преди да започнете инжектирането, внимателно прочетете и листовката и обсъдете с Вашия лекар или с медицинска сестра всички въпроси, които може да имате.


Информация за съхранение

Съхранявайте в хладилник при температура от 2° до 8°C.

Да не се замразява.

Съхранявайте Tremfya и всички лекарства на място, недостъпно за деца.

image

Никога не разклащайте предварително напълнената писалка.


Имате нужда от помощ?

Обадете се на Вашия лекар, за да му зададете всички въпроси, които може да имате. За допълнителна помощ или за да споделите вашето мнение, вижте в листовката информацията за

контакт с Вашия местен представител.

image

Описание на предварително напълнената писалка


Дръжка


Зелено тяло


Предпазител на иглата


Прозорче


image

Капачка на дъното


Ще имате нужда от тези материали:

image

  1. Пригответе се за инжектиране


   image

   MIN


   EXP


   Проверете картонената кутия

   Извадете картонената кутия с предварително напълнената писалка от хладилника.

   Оставете предварително напълнената писалка в картонената кутия и я поставете върху равна повърхност на стайна температура за най-малко 30 минути преди употреба.

   Не затопляйте по никакъв друг начин.

   Проверете датата на срока на годност („Годен до:“) върху картонената кутия.

   Не използвайте, ако срокът на годност е изтекъл.

   Не инжектирайте, ако перфорацията на картонената кутия е нарушена. Обадете се на Вашия лекар или фармацевт за нова предварително напълнена писалка.


   image


   Изберете място за инжектиране

   Изберете някой от следните участъци за инжектиране:

   • Предна част на бедрата (препоръчително)

   • Долна част на корема

    Не инжектирайте в областта на 5 сантиметра около пъпа.

   • Задната част на мишниците (ако друг поставя инжекцията)

   Не инжектирайте в болезнена, насинена, зачервена, лющеща се, удебелена кожа или кожа с белези или стрии.

   image


   Измийте ръцете си

   Измийте добре ръцете си със сапун и топла вода.


   Почистете мястото за инжектиране

   Почистете избраното място за инжектиране с тампон със спирт и го оставете да изсъхне. Не докосвайте, не вейте и не духайте върху мястото за инжектиране, след като сте го почистили.


   image


   Проверете течността в прозорчето

   Извадете предварително напълнената писалка от картонената кутия.

   Проверете течността в прозорчето. Тя трябва да бъде безцветна до светложълта и може да съдържа малки бели или прозрачни частици. Може също да видите едно или повече въздушни

   мехурчета. Това е нормално.

   Не инжектирайте, ако течността е мътна или с променен цвят, или има големи частици. Ако не сте сигурни, обадете се на Вашия лекар или фармацевт за нова предварително напълнена писалка.

  2. Инжектирайте Tremfya с предварително напълнената писалка


   image

   image


   Завъртете и издърпайте капачката на дъното

   Не докосвайте предпазителя на иглата след отстраняване на капачката на дъното.

   Инжектирайте в рамките на 5 минути след отстраняването на капачката. Не поставяйте капачката обратно, тъй като това може да увреди иглата.

   Не използвайте предварително напълнената писалка, ако сте я изпуснали след отстраняване на капачката.

   Обадете се на Вашия лекар или фармацевт за нова предварително напълнена писалка.


   90°


   image

   Поставете върху кожата

   Позиционирайте предварително напълнената писалка изправена върху кожата (на около 90 градуса спрямо мястото за инжектиране).

   image


   Натиснете дръжката право надолу

   Лекарството се инжектира, докато натискате. Направете това със скорост, която е удобна за Вас.

   Не повдигайте предварително напълнената писалка по време на инжектирането. Предпазителят

   на иглата ще се заключи и няма да получите пълната доза.


   click


   image

   Завършете инжектирането

   Инжекцията е завършена, когато дръжката е натисната надолу до края, когато чуете щракване и зеленото тяло вече не се вижда.


   image


   Вдигнете право нагоре

   Жълтата ивица показва, че предпазителят на иглата е заключен.

  3. След инжектирането


image

image


Изхвърлете използваната предварително напълнена писалка

Сложете използваната предварително напълнена писалка в контейнер за остри предмети веднага след употребата.

Уверете се, че ще изхвърлите кошчето за отпадъци според указанията на Вашия лекар или

медицинска сестра, когато контейнерът е пълен.


image


Проверете мястото на инжектиране

Може да има малко количество кръв или течност на мястото на инжектиране.

Притиснете кожата с парче памук или марлен тампон, докато евентуалното кървене спре.

Не разтривайте мястото на инжектиране.

Ако е необходимо, покрийте мястото на инжектиране с превръзка. Сега инжектирането е завършено!