Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Ebilfumin
oseltamivir

Листовка: информация за потребителя


Ebilfumin 45 mg твърди капсули

озелтамивир (oseltamivir)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Капсулносъдържимо: прежелатинизирано нишесте (получено от царевично нишесте), талк, повидон (K-29/32), кроскармелоза натрий и натриев стеарилфумарат

обвивка на капсулата: желатин, титанов диоксид (E171)

Състав на капсулата: шеллак гланц-45% (20% естерифициран), железен оксид, черен (E172),

пропиленгликол (E1520), амониев хидроксид 28% (E527)


Как изглежда Ebilfumin и какво съдържа опаковката

Твърдата капсула се състои от бяло непрозрачно тяло и капаче с отпечатан надпис “OS 45”. Размер на капсулата: 4


Ebilfumin 45 mg твърди капсули са налични в блистери или опаковки за таблетки по 10 броя.


Притежател на разрешението за употреба

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78,

220 Hafnarfjörður

Исландия


Производител Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitsa 2600

България


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar Α.Β.Ε.Ε. Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ /ГГГГ}> <{месец ГГГГ}>.


.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация за потребителя


За хора, на които им е трудно да приемат капсули, включително много малки деца, има течно лекарство.


Ако имате нужда от течно лекарство, но не разполагате с такова, суспензия може да се приготви в аптеката от Ebilfumin капсули (вижте Информация за медицински специалисти). Този препарат, приготвен в аптеката, е предпочитаният вариант.


Ако няма препарат, приготвен в аптеката, може да направите Ebilfumin суспензия от тези капсули вкъщи.


Дозата за лечение и профилактика на грип е еднаква. Разликата е в това, колко често се прилага.


Приготвяне на течен Ebilfumin вкъщи


Например: шоколадов сироп или сироп от череши и десертни заливки като сироп от карамел или нуга.

Или може да приготвите подсладена вода: смесете една чаена лъжичка вода с три четвърти (3/4) чаена лъжичка захар.


Стъпка 1: Изсипете всичкия прах в купа


Дръжте капсулата от 45 mg в изправено положение над едната от купите и внимателно отрежете заобления връх с ножици. Внимавайте с праха: той може да раздразни кожата и очите Ви.

Изсипете всичкия прах в купата, каквато и доза да приготвяте.

Количеството е едно и също, независимо дали е за лечение или профилактика на грип.


image


Стъпка 2: Добавете вода, за да се разреди лекарството


image

Използвайте по-големия дозатор, за да изтеглите 7,5 ml вода.


Добавете водата към праха в купата.


image

Разбъркайте сместа с чаената лъжичка

в продължение на около

2 минути.


Не се притеснявайте, ако прахът не се разтвори напълно. Неразтвореният прах съдържа само неактивни съставки.


Стъпка 3: Изберете правилното количество за Вашето дете според теглото му


Погледнете за теглото на детето от лявата страна на таблицата.

Колоната от дясно на таблицата показва колко от течната смес трябва да изтеглите.


Кърмачета под 1 година (включително доносени новородени бебета)

Тегло на детето (най-близкото)

Колко смес

трябва да изтеглите

3 kg

1,5 ml

3,5 kg

1,8 ml

4 kg

2,0 ml

4,5 kg

2,3 ml

5 kg

2,5 ml

5,5 kg

2,8 ml

6 kg

3,0 ml

6,5 kg

3,3 ml

7 kg

3,5 ml


7,5 kg

3,8 ml

8 kg

4,0 ml

8,5 kg

4,3 ml

9 kg

4,5 ml

9,5 kg

4,8 ml

10 kg или повече

5,0 ml


Стъпка 4: Изтеглете течната смес


Уверете се, че имате правилния размер дозатор.

Изтеглете точното количество течна смес от първата купа. Изтеглете я внимателно, така че да не вкарате въздушни мехурчета. Внимателно впръскайте точната доза във втората купа.


image


Стъпка 5: Подсладете и дайте на детето


Добавете малко количество – не повече от една чаена лъжичка - сладка храна във втората купа. Това е, за да се прикрие горчивия вкус на Ebilfumin.

Разбъркайте добре сладката храна и Ebilfumin суспензия.


image


Дайте цялото съдържание на втората купа (Ebilfumin суспензия с добавената сладка храна) на детето веднага.


Ако е останало нещо от сместа във втората купа, изплакнете я с малко вода и я дайте на детето да я изпие цялата. За деца, които не могат да пият от купа, дайте с лъжичка или използвайте шише, за да дадете на детето останалата течност.


Дайте на детето нещо за пиене.


Изхвърлете цялата неизползвана течност, останала в първата купа.


Повторете тази процедура всеки път, когато трябва да дадете лекарството.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация само за медицински специалисти


Пациенти, които не могат да поглъщат капсули: Промишлено произведен озелтамивир за перорална суспензия (6 mg/ml) е предпочитаният продукт за педиатрични и възрастни пациенти, които имат затруднения при преглъщането на капсули, или когато са необходими по-ниски дози. В случай, че няма промишлено произведен озелтамивир прах за перорална суспензия, фармацевтът може да приготви суспензия (6 mg/ml) от Ebilfumin капсули. Ако няма промишлено произведена суспензия, пациентите може да си приготвят суспензията от капсули вкъщи.


За прилагане на суспензията, приготвена в аптеката и за процедурите за домашно приготвяне, трябва да се предоставят перорални дозатори (спринцовки за перорално приложение) с подходящ обем и градуиране. В двата случая правилните обеми трябва да са отбелязани върху дозаторите. За приготвяне в домашни условия, трябва да се осигурят отделни дозатори за вземане на правилния обем вода и за измерване на сместа Ebilfumin-вода. За измерване на 5,0 ml вода, трябва да се използват дозатори от 5 ml или 10 ml.


Подходящите обеми на дозатора за вземане на точния обем Ebilfumin суспензия (6 mg/ml) са показани по-долу.


Кърмачета под 1 година (включително доносени новородени бебета):

Доза Ebilfumin

Количество Ebilfumin суспензия

Размер на дозатора, който да се използва

(с деления от 0,1 ml)

9 mg

1,5 ml

2,0 ml (или 3,0 ml)

10 mg

1,7 ml

2,0 ml (или 3,0 ml)

11,25 mg

1,9 ml

2,0 ml (или 3,0 ml)

12,5 mg

2,1 ml

3,0 ml

13,75 mg

2,3 ml

3,0 ml

15 mg

2,5 ml

3,0 ml

16,25 mg

2,7 ml

3,0 ml

18 mg

3,0 ml

3,0 ml (или 5,0 ml)

19,25 mg

3,3 ml

5,0 ml

21 mg

3,5 ml

5,0 ml

22,5 mg

3,8 ml

5,0 ml

24 mg

4,0 ml

5,0 ml

25,5 mg

4,3 ml

5,0 ml

27 mg

4,5 ml

5,0 ml

28,5 mg

4,8 ml

5,0 ml

30 mg

5,0 ml

5,0 ml