Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Arsenic trioxide Accord
arsenic trioxide

Листовка: информация за пациента


Арсенов триоксид Accord 1 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

aрсенов триоксид (arsenic trioxide)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

натрий“.


Как изглежда Арсенов триоксид Accord и какво съдържа опаковката

Арсенов триоксид Accord е концентрат за инфузионен разтвор. Арсенов триоксид Accord се предлага в стъклени флакони под формата на концентриран, стерилен, бистър, безцветен воден разтвор.

Всяка картонена опаковка съдържа 1, 5 или 10 флакона.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба


Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona s/n, Edifici Est, 6a planta,

08039 Barcelona,

Испания


Производител


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., ul. Lutomierska 50,

95-200 Pabianice,

Полша


Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Нидерландия


Дата на последно преразглеждане на листовката: 03/2020


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: НЕОБХОДИМО Е СТРИКТНОТО СПАЗВАНЕ НА АСЕПТИЧНА ТЕХНИКА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ

ПЕРИОД НА РАБОТА С АРСЕНОВ ТРИОКСИД ACCORD, ТЪЙ КАТО В НЕГО НЯМА

КОНСЕРВАНТ.


Разреждане на Арсенов триоксид Accord

Арсенов триоксид Accord трябва да се разреди преди прилагане. Трябва да се използват

пластмасови сакове, които не съдържат PVC.

Персоналът трябва да бъде обучен да работи със и да разрежда арсеновия триоксид и трябва да носи подходящо защитно облекло.


Разреждане: Внимателно вкарайте иглата на спринцовката във флакона през гумената запушалка и изтеглете цялото съдържание. След това Арсенов триоксид Accord трябва веднага да се разреди със 100 до 250 ml глюкоза 50 mg/ml (5%) инжекционен разтвор или натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор.


Неизразходваното количество от всеки флакон трябва да се изхвърли по подходящ начин. Не съхранявайте неизразходвани количества за по-нататъшна употреба.


Употреба на Арсенов триоксид Accord

Арсенов триоксид Accord е само за еднократна употреба. Той не трябва да се смесва или да се прилага едновременно в една и съща интравенозна система с други лекарствени продукти.


Арсенов триоксид Accord трябва да се прилага интравенозно в продължение на 1-2 часа. Продължителността на инфузията може да се удължи до 4 часа ако се забележат вазомоторни реакции. Не се налага използването на централен венозен катетър.


Разреденият разтвор трябва да е бистър и безцветен. Преди употреба, всички парентерални разтвори трябва да се проверяват визуално за твърди частици и промяна в цвета. Не използвайте препарата ако в него има видими твърди частици.


След разреждане в интравенозен разтвор, Арсенов триоксид Accord е химически и физически стабилен в продължение на 168 часа при 25 °C и при хладилни температури (2–8 °C). От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва незабавно. Ако не се използва незабавно, времената и условията на съхранение в периода на използване преди употреба са отговорност на потребителя и нормално не би трябвало да надвишават 24 часа при 2–8 °C, освен ако разреждането не е извършено при контролирани и валидирани асептични условия.


Процедура за правилно изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт, всички принадлежности влизали в контакт с продукта,

или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.