Начална страница Начална страница

Halaven
eribulin

Листовка: информация за потребителя


HALAVEN 0,44 mg/ml инжекционен разтвор

ерибулин (еribulin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда HALAVEN и какво съдържа опаковката


HALAVEN е бистър, безцветен, воден инжекционен разтвор, предлаган в стъклени флакони, съдържащи 2 ml или 3 ml от разтвора. Всяка картонена опаковка съдържа или 1, или 6 флакона.

Притежател на разрешението за употреба

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3 60549 Frankfurt am Main Германия

имейл: medinfo_de@eisai.net


Производител

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3 60549 Frankfurt am Main Германия


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

България

Ewopharma AG

Teл: +359 2 962 12 00


Česká republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel.: + 420 242 485 839

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige) Deutschland Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Eesti

Ewopharma AG

Tel. +370 5 248 73 50


Ελλάδα

Eisai Ltd.

Τηλ: + 44 (0)208 600 1400

(Ηνωµένο Βασίλειο)

España

Eisai Farmacéutica, S.A. Tel: + (34) 91 455 94 55

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Hrvatska

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 6646 563

Lietuva

Ewopharma AG

Tel: +370 5 248 73 50

Luxembourg/Luxemburg

Eisai SA/NV

Tél/Tel: + 32 (0)800 158 58

(Belgique/Belgien) Magyarország Ewopharma Hungary Ltd. Tel: +36 1 200 46 50

Malta

Cherubino LTD

Tel: +356 21343270


Nederland

Eisai B.V.

Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Norge

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige) Österreich Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0


Polska

Ewopharma AG Sp. z o.o. Tel.: +48 (22) 620 11 71

Portugal

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda Tel: + 351 214 875 540

România

Ewopharma AG

Tel: +40 21 260 13 44


Ireland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)

Slovenija Ewopharma d.o.o. Tel: +386 590 848 40

Ísland

Eisai AB

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

(Svíþjóð)

Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401


Κύπρος

Eisai Ltd.

Τηλ: +44 (0)208 600 1400

(Ηνωµένο Βασίλειο)

Latvija

Ewopharma AG

Tel: +371 677 04000

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel.: + 420 242 485 839

(Česká republika)

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi) Sverige Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600


United Kingdom (Northern Ireland)

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)


Дата на последно преразглеждане на листовката


.